Lični podaci – Obaveštenje

Odgovorno lice

Vaši lični podaci će biti obrađivani od strane Mtel Turkey Telekomünikasyon Ltd. Şti. (“Mtel Turkey” ili “Kompanija”) kao rukovalac podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka br. 6698 (“Zakon”).

Mi, MTEL Turkey, posvećujemo posebnu pažnju zaštiti i obradi ličnih podataka, uključujući podatke naših klijenata, pretplatnika, potrošača i zaposlenih, u skladu sa Ustavom Republike Turske, međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, kao i sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka br. 6698 (“KVKK”) i drugim relevantnim propisima.

U tom kontekstu, želimo vas obavestiti kao odgovorno lice u skladu sa KVKK.

Svrha obrade vaših ličnih podataka

Vaši lični podaci se obrađuju automatskim ili neautomatskim metodama, u skladu sa važećim zakonima i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, u svrhu ostvarivanja sledećih ciljeva, pod uslovom da postoji vaša jasna saglasnost ili da je obrada ličnih podataka neophodna za izvršavanje ugovora, direktno povezana sa zaključivanjem ili izvršenjem ugovora u skladu sa odredbama člana 5 KVKK:

 • Sprovođenje procesa registracije/članstva,
 • Vođenje finansijskih i računovodstvenih poslova,
 • Sprovođenje procesa prodaje dobara/usluga,
 • Sprovođenje procesa podrške nakon prodaje,
 • Pružanje odgovarajuće podrške putem linija za korisnički servis,
 • Praćenje zahteva i prigovora,
 • Razvoj i diversifikacija naših proizvoda i usluga prema vašim zahtevima i potrebama, zajedno sa sprovođenjem neophodnih kontrola kvaliteta i standarda,
 • Sprovođenje procesa elektronskog trgovinskog komuniciranja u slučaju vaše saglasnosti,
 • Sprovođenje procesa plaćanja,
 • Ispunjavanje zakonom propisanih izveštajnih i drugih obaveza.
 • Vaši lični podaci će biti čuvani u skladu sa relevantnim zakonima, a najkasnije do isteka razumnog perioda nakon prestanka svrhe obrade ili do zakonskog perioda zastarevanja.

Prenos ličnih podataka

Postupci i principi prenosa ličnih podataka uređeni su članovima 8. i 9. KVKK-a, a lični podaci pojedinca mogu se prenositi trećim licima u određenim situacijama.

Vaši lični podaci mogu biti deljeni sa organima za naplatu poreza u zemlji u cilju vođenja pravnih procesa, sa našim poslovnim partnerima u zemlji radi vođenja finansijskih i računovodstvenih poslova, sa trećim stranama u zemlji radi pružanja usluga komunikacije, sigurnosti, infrastrukture i informacionih tehnologija; radi personalizacije i optimizacije naših usluga; za obezbeđenje bankovnih informacija ili stanja računa; za pružanje usluga platnih kartica ili drugih metoda plaćanja; za pružanje korisničkih usluga trećih strana u zemlji; i putem Sistema upravljanja porukama u cilju sprovođenja zakonskih procesa zbog elektronskih komercijalnih komunikacija. Takođe, vaši lični podaci se mogu prenositi serverima/softverima u inostranstvu zbog korišćenja servera/softvera smeštenih van zemlje.

Metoda prikupljanja ličnih podataka i pravni osnov

Vaši lični podaci mogu biti prikupljeni usmenim, pismenim ili elektronskim putem u svrhu navedenu iznad. Vaši lični podaci, od strane naše kompanije ili lica, kako fizičkih tako i pravnih, koja obrađuju podatke u ime naše kompanije, mogu biti prikupljeni na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Popunjavanje elektronskih ili štampanih formulara tokom procesa registracije ili članstva,

Popunjavanje identifikacionih i adresnih dokumenata priloženih ugovorima ili formularima tokom vaše registracije ili članstva,

Elektronsko ili pisano popunjavanje formulara tokom procesa registracije ili članstva preko poziva putem call centra, centra za korisnike ili sličnih servisnih tačaka,

Kreiranje formulara za saglasnost i kontakt informacija radi obaveštavanja i komunikacije,

Popunjavanje formulara za zadovoljstvo ili prigovore u vezi sa našim proizvodima i uslugama putem našeg veb sajta,

Prijava ili učestvovanje u elektronskim biltenima, promocijama, žalbama, nagradnim igrama, prethodnim registracijama i kampanjama putem obaveštenja koja su vam dostavljena putem mobilnih ili sličnih aplikacija, štampanih materijala ili drugih oglašivačkih platformi trećih strana,

Učestvovanje u anketama ili komunikaciji realizovanoj putem komunikacije lica naše kompanije ili komunikacije putem telefona ili drugih sredstava komunikacije.

Vaši lični podaci se prikupljaju putem različitih kanala i mogu biti usmeni, pismeni ili elektronski i sakupljaju se putem različitih sredstava kao što su internet stranice, društvene mreže, mobilne aplikacije i druge komunikacione platforme. Prikupljanje podataka obavlja se u skladu sa zakonskim odredbama i u cilju ostvarivanja navedenih svrha.

Vaša prava kao vlasnika ličnih podataka

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i važećim zakonodavstvom, imate sledeća prava u vezi sa svojim ličnim podacima:

i. Pravo da saznate da li se vaši lični podaci obrađuju,

ii. Pravo da tražite informacije ukoliko su vaši lični podaci obrađeni,

iii. Pravo da saznate svrhu obrade vaših ličnih podataka i da li se oni koriste u skladu sa tom svrhom,

iv. Pravo da saznate kojim trećim licima su preneseni vaši lični podaci u zemlji ili inostranstvu,

v. Pravo da tražite ispravku vaših netačnih ili nepotpunih ličnih podataka,

vi. Pravo da, u skladu sa uslovima predviđenim GDPR-om, zatražite brisanje ili uništavanje vaših ličnih podataka,

vii. Kada zatražite ispravku netačnih podataka ili brisanje vaših ličnih podataka, imate pravo da zahtevate obaveštenje trećih lica kojima su vaši lični podaci preneti,

viii. Pravo da se protivite donošenju odluka koje se donose isključivo automatizovanim obradom podataka, ako takva obrada ima pravne ili značajne uticaje na vas,

ix. Pravo da tražite naknadu štete u slučaju nezakonite obrade vaših ličnih podataka.

Da biste ostvarili ova prava, možete podneti pismeni zahtev putem potpisanog pisma ili putem “Formulara zahteva vlasnika podataka” dostupnog na adresi www.mtelturkey.com.tr. Vaš zahtev će biti obrađen u skladu sa odredbama GDPR-a, a odgovor će biti dostavljen u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. U slučaju odbijanja zahteva, razlozi odbijanja biće vam dostavljeni pismenim putem ili putem elektronske pošte zajedno sa obrazloženjem. Ova obaveštenja mogu biti revidirana od strane naše kompanije kad god to bude smatrala potrebnim.

PREUZMITE FORMULAR

Shopping Cart
Scroll to Top